Aprovades les ordenances pel 2022, que premien la sostenibilitat

Diumenge, 7 de novembre de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament del Pla aprova provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022 que premien la sostenibilitat ambiental

L’Ajuntament del Pla del Penedès aprova provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022 que premien la sostenibilitat ambiental gràcies a la bonificació del 70% sobre l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per instal·lar de plaques fotovoltaiques i la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI en els béns immobles on s’hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament d’energia provinent del sol.

Dijous 28 d’octubre es va celebrar una sessió plenària ordinària a l’Ajuntament del Pla del Penedès on, entre d’altres punts, es va debatre la proposta del govern municipal de les ordenances per a l’exercici 2022. Aquestes ordenances defineixen en bona part els ingressos municipals, ja que regulen les aportacions dels veïns i veïnes del Pla del Penedès en matèria d’impostos, taxes i preus públics. Les modificacions van ser aprovades amb els 4 vots a favor de Junts pel Pla i les 5 abstencions de la CUP i ERC.

Entre les modificacions hi ha, d’una banda, la incorporació de la bonificació del 70% sobre l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la instal·lació de captadors tèrmics solars, plaques fotovoltaiques o altres ginys d’energies renovables, i la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI en els béns immobles on s’hagin instal·lat aquest tipus de sistemes per l’aprofitament elèctric o tèrmic de l’energia provinent del sol. Amb aquestes bonificacions des de l’equip de govern es vol incentivar l’ús d’energia neta i ecològica amb l’objectiu d’eliminar les emissions nocives de gasos de l’efecte hivernacle.

D’altra banda, s’ha modificat l’import de les tarifes de la quota tributària de la taxa que fa referència a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que ha augmentat un 14,5% respecte l’exercici 2021, un increment que és una qüestió generalitzada fruit de l’encariment del preu per tona del rebuig que entra a l’abocador.

Les ordenances, aprovades provisionalment, restaran exposades al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant 30 dies, període en el qual s’hi poden presentar reclamacions. Transcorregut el període d’exposició pública, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

En el mateix ple es va portar a aprovació la modificació de crèdit 4/2021, on s’incrementava l’estat de despeses del Pressupost de la corporació en 277.264,27€ per l’adquisició de dispositius ordinadors, el projecte de la piscina, les plaques fotovoltaiques de l’escola bressol o les obres de recuperació del safareig, que va acompanyada de l’increment de l’estat d’ingressos en 224.831,14€ pel préstec per l’arranjament de la piscina i les subvencions de la Diputació de Barcelona per la instal·lació de plaques solars i per les obres del safareig. Aquest punt va ser aprovat pels 5 vots a favor de Junts i la CUP i les 4 abstencions d’ERC.

En la mateixa sessió plenària es va incorporar un punt a l’ordre del dia que feia referència a la suspensió de la formalització del contracte que té per objecte la proposta d’adjudicació del projecte bàsic i d’execució del nou vas de la piscina del qual l’empresa Tècniques de Hormigón Armado, SA va ser l’adjudicatària, a causa del recurs d’alçada interposat per Gestión de Ingeniería y Construcción La Dorada, SA, contra la seva exclusió d’aquesta licitació per no acreditar la solvència tècnica exigida. Aquest punt va ser aprovat amb els 8 vots a favor del govern i ERC i l’abstenció de la CUP.

També es va aprovar per unanimitat la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut per un període de 4 anys, quan feta la convocatòria pública, s’hi van presentar dos aspirants. Josep Bou Mestres, que renova com a Jutge de Pau titular i Salvador Nadal Torné que renova com a Jutge de Pau suplent.

Finalment, els grups municipals de l’oposició van presentar 7 mocions. Per part d’Esquerra Republicana es va presentar una moció a proposta de l’ANC de Vilafranca per tal de fer el pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya, en aquest sentit, aquesta moció es va deixar en suspens a l’espera de l’informe de la comissió jurídica assessora de l’Agència Tributaria de Catalunya. Les altres 5 mocions presentades pel mateix grup municipal, i que es van aprovar per la unanimitat de tots els grups municipals, feien referència a acabar amb la discriminació de les dones a l’esport, a la liquidació del model de finançament de l’exercici 2020, al retorn de l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica, en contra de l’increment de preus de l’electricitat i la proposta d’argumentari pel rebuig al projecte de la línia aèria de molt alta tensió (MAT).

D’altra banda, la CUP va presentar una moció per atorgar un permís de flexibilització menstrual de 8h mensuals retornables trimestralment a totes les treballadores de l’Ajuntament del Pla del Penedès, siguin dones, homes transsexuals o no binàries quan tinguin dolors i incapacitat per desenvolupar les seves tasques de treball durant els cicles, menstruació o climateri, sempre que ho acreditin mitjançant un certificat ginecològic. 

El ple municipal va finalitzar amb l’apartat de precs i preguntes dels grups de l’oposició, i es pot recuperar el ple al canal de YouTube de l’Ajuntament del Pla del Penedès.

Darrera actualització: 04.03.2022 | 11:56